Voorwaarden

Bijgewerkt op: 11-07-2013

Omschrijving van de Dienst.
WieDoetMee.nl is een web-applicatie met agandafunctionaliteit voor groepen (de Dienst). De Dienst brengt geen kosten met zich mee voor de gebruiker. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Dienst op inhoud gerichte advertenties of andere verwante informatie, zoals hierna en in het WieDoetMee.nl Privacybeleid beschreven, kan bevatten. Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de Dienst verleend wordt in de huidige staat ("as is") en naar beschikbaarheid ("as available"). WieDoetMee.nl wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, accuraatheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de Dienst. WieDoetMee.nl behoudt zich verder het recht voor om op enig moment de Dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

Persoonlijk gebruik.
De Dienst wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan u ter beschikking gesteld. U dient actuele en juiste informatie over uw identiteit, bereikbaarheid en andere informatie te verstrekken, welke informatie nodig is als onderdeel van het registratieproces en/of voor verder gebruik van de Dienst. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account met betrekking tot de Dienst en alle handelingen die daaronder plaatsvinden. WieDoetMee.nl behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren aan wie dan ook, op welk moment dan ook, zonder kennisgeving en om welke reden dan ook.

Correct gebruik.
U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor uw eigen informatie en eventuele gevolgen daarvan.
U stemt ermee in de Dienst te gebruiken met inachtneming van alle toepasselijke plaatselijke, nationale en internationale wet- en regelgeving, met inbegrip van eventuele wetgeving betreffende de verzending van technische gegevens die vanuit uw land of verblijfplaats geŽxporteerd worden. Het is u verboden om/u mag derden geen toestemming geven/niet toestaan of aanzetten om: (i) de Dienst te gebruiken om enig bericht dat onwettig, lasterlijk, seksistisch, beledigend, frauduleus of obsceen is, of dat virussen bevat of anderszins laakbaar is, zoals in redelijkheid door WieDoetMee.nl vastgesteld, te uploaden, door te geven of anderszins te verzenden; (ii) berichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, of andere eigendoms- of contractuele rechten of plichten van anderen te uploaden, verzenden of anderszins te verspreiden; (iii) derden verhinderen gebruik te maken van de Dienst; (iv) de Dienst te gebruiken voor een frauduleus of oneigenlijk doel; of (v) te handelen op enige wijze die in strijd is met het Programmabeleid, zoals dit van tijd tot tijd herzien kan worden. Schending van een van bovenstaande voorwaarden kan onmiddellijke beŽindiging van het gebruik van WieDoetMee.nl tot gevolg hebben, evenals strafrechtelijke boetes en andere strafrechtelijke gevolgen. WieDoetMee.nl behoudt zich het recht voor, maar zal niet verplicht zijn, om uw gebruik van de Dienst te onderzoeken om vast te stellen of er overtreding van de voorwaarden heeft plaats gevonden of om te voldoen aan enige geldende wet- of regelgeving, wettelijke procedure of verzoek van een instantie.

Inhoud van de Dienst.
WieDoetMee.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de berichten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele virussen of ander materiaal dat functies verstoort), WieDoetMee.nl heeft evenmin enige verplichting om berichten van derden in de gaten te houden. WieDoetMee.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment berichten uit de Dienst te verwijderen of te weigeren deze te verspreiden, zoals berichten die in strijd zijn met deze voorwaarden. WieDoetMee.nl behoudt zich eveneens het recht voor om informatie te openen, lezen, bewaren en openbaar te maken, waarvan WieDoetMee.nl redelijkerwijs vindt dat dit nodig is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek van een instantie na te komen, (b) uitvoering aan de dienst te geven, met inbegrip van onderzoek of mogelijke niet-nakoming daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitfilteren van spam) op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, (d) te reageren op verzoeken voor ondersteuning van gebruikers, of (e) de rechten, eigendom of veiligheid van WieDoetMee.nl, zijn gebruikers en het publiek te beschermen. WieDoetMee.nl zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het uitoefenen of niet uitoefenen van zijn rechten op grond van deze voorwaarden.

De intellectuele eigendomsrechten van WieDoetMee.nl.
U erkent dat alle rechten, titels en belangen op en in de Dienst bij WieDoetMee.nl berusten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten (de "Rechten van WieDoetMee.nl") en dat deze Rechten van WieDoetMee.nl onder Amerikaans recht en internationale intellectuele eigendomswetgeving beschermd zijn. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat u geen werken behorend tot de Dienst zult kopiŽren, vermenigvuldigen, wijzigen of daarvan afgeleide werken zult maken. U verklaart eveneens dat u geen robot, spin, ander geautomatiseerd middel, of handmatig proces zult gebruiken om berichten van de Dienst te bekijken of te kopiŽren. De Rechten van WieDoetMee.nl omvatten rechten op (i) de door WieDoetMee.nl ontwikkelde en geleverde Dienst; en (ii) alle software die met de Dienst verband houdt. De Rechten van WieDoetMee.nl omvatten geen mededelingen van derden die als onderdeel van de Dienst gebruikt worden, met inbegrip van berichten die binnen de dienst verschijnen.

Uw intellectuele eigendomsrechten.
WieDoetMee.nl eist geen eigendom op met betrekking tot enig materiaal, met inbegrip van tekst, gegevens, informatie, beelden, fotoís, muziek, geluid, video of ander materiaal dat u uploadt, doorzendt of opslaat in uw WieDoetMee.nl-account. Wij zullen niets van uw materiaal voor welk doel dan ook gebruiken, met uitzondering voorzover nodig is om u de Dienst te kunnen leveren.

Beloften en garanties.
U belooft en garandeert dat (a) alle door u aan WieDoetMee.nl verstrekte informatie in verband met deelname aan de Dienst juist en actueel is; en (b) u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en toestemmingen beschikt om de dienst te gebruiken en de op grond hiervan vereiste handelingen te verrichten.

Privacy.
Om van de Dienst gebruik te maken verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van het WieDoetMee.nl Privacybeleid, zoals dit van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden. WieDoetMee.nl begrijpt dat privacy voor u belangrijk is. U verklaart echter dat WieDoetMee.nl zonodig uw persoonlijke informatie, met inbegrip van de inhoud van uw e-mail, mag bekijken, bijwerken of openbaar maken om te voldoen aan een eventueel aanhangige wettelijke procedure of verzoek van een instantie (zoals een bevel tot onderzoek, dagvaarding, wet of rechterlijk bevel), of zoals anderszins bepaald is in deze Gebruiksvoorwaarden en het WieDoetMee.nl Privacybeleid. Door WieDoetMee.nl verzamelde persoonlijke informatie kan opgeslagen en verwerkt worden in de Verenigde Staten of enig ander land waar WieDoetMee.nl Inc. of zijn vertegenwoordigers voorzieningen hebben. Door gebruik te maken van WieDoetMee.nl stemt u in met dergelijke overdracht van informatie buiten de grenzen van uw land.

Reclame.
Als tegenprestatie voor het gebruik van de Dienst stemt u ermee in en begrijpt u dat WieDoetMee.nl advertenties en overige informatie die past bij en verband houdt met de inhoud van uw e-mail, zal plaatsen. WieDoetMee.nl plaatst toepasselijke advertenties door middel van een volledig geautomatiseerd proces dat WieDoetMee.nl in staat stelt om voortdurend veranderend materiaal, zoals e-mail, doeltreffend en gericht te selecteren. Zonder uw toestemming zal de inhoud van uw e-mail niet door mensen gelezen worden voor het selecteren van de plaatsing van dergelijke advertenties of overige informatie en er zal geen inhoud van e-mail of andere informatie die tot de persoon te herleiden is, als onderdeel van de Dienst aan adverteerders verstrekt worden.

Inactieve account.
Na een periode waarin de account niet gebruikt is, behoudt WieDoetMee.nl zich het recht voor om een account van een gebruiker buiten werking te stellen of te beŽindigen. Als een account op grond van niet-gebruik buiten werking gesteld is, kan het bij deze account behorende e-mailadres aan een andere gebruiker gegeven worden zonder kennisgeving aan u of deze andere gebruiker. Voor meer informatie over de werkwijze van WieDoetMee.nl bij niet-gebruik van een account kunt u het Programmabeleid lezen.

Openbaarmaking.
Enig gebruik van de handelsnamen, merken (inclusief logoís), domeinnamen en andere onderscheidende tekens ("Merkaanduidingen") moet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden en met de dan geldende richtlijnen van WieDoetMee.nl voor het gebruik van Merkaanduidingen en eventuele inhoud of daarin vervatte verwijzing.

BeŽindiging.
Een wilekeurige gebruiker van Wiedoetmee.nl kan uw emailadres door middel van de dienst gebruiken om u voor een activiteit uit te nodigen. U kunt, met of zonder reden, het gebruik van uw email voor de Dienst blokkeren, door WieDoetMee.nl hiervan kennis te geven op http://www.wiedoetmee.nl/wdm/infomail.asp. U kunt zich los daarvan afmelden voor de nieuwsbrief van Wiedoetmee.nl via http://www.wiedoetmee.nl/wdm/afmelden.asp. WieDoetMee.nl mag op elk moment en om welke reden dan ook de Dienst beŽindigen, of uw account schorsen of opheffen. In geval van beŽindiging zal uw account buiten werking gesteld worden en kunt u misschien geen toegang tot uw account of eventuele bestanden of ander materiaal in uw account krijgen, hoewel kopieŽn van informatie in uw systeem kunnen blijven staan. Behoudens zoals hierboven vermeld, of tenzij WieDoetMee.nl uw gebruik van de Dienst al eerder opgeheven of beŽindigd heeft (in welk geval kennisgeving door WieDoetMee.nl niet meer vereist zal zijn), zal WieDoetMee.nl, als u een alternatief e-mailadres verstrekt heeft, u per e-mail op de hoogte brengen van een dergelijke beŽindiging of opheffing, die onmiddellijk van kracht zal zijn bij aflevering door WieDoetMee.nl van een dergelijke kennisgeving.

Vrijwaring.
U verklaart WieDoetMee.nl, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren van eventuele vorderingen van derden voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle vorderingen, derving, schade (werkelijke schade en gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, kosten voor procesvoering en advocaten, ongeacht soort en aard daarvan. In dat geval zal WieDoetMee.nl u schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke vordering, rechtszaak of proces.

Rechtskeuze.
Deze Gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen zijn aan en uitgelegd worden overeenkomstig het Nederlands recht, zonder gelding van de conflictregels daarvan of van uw daadwerkelijke woonplaats of land van vestiging. Eventuele vorderingen, rechtszaken of geschillen die verband houden met de Dienst zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de rechter te Amsterdam, en u stemt in met die bevoegdheid.